Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Woordbedrijf.nl geleverde producten en diensten.

Woordbedrijf.nl, gevestigd te Pijnacker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Woordbedrijf.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Woordbedrijf.nl van u nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Woordbedrijf.nl in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Verwerkt Woordbedrijf.nl ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, etnische afkomst of levensbeschouwelijke overtuigingen. Woordbedrijf.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Woordbedrijf.nl, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 

• Om goederen en diensten bij u af te leveren. 

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Woordbedrijf.nl gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving en Woordbedrijf.nl houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Woordbedrijf.nl zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

Hoe lang we gegevens bewaren

Woordbedrijf.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Woordbedrijf.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Woordbedrijf.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@woordbedrijf.nl.

Beveiliging

Woordbedrijf.nl hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Woordbedrijf.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Woordbedrijf.nl toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Woordbedrijf.nl gebruikmaakt van de diensten van derden, zal Woordbedrijf.nl in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Uw privacyrechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Woordbedrijf.nl u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@woordbedrijf.nl. 

Vragen 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via info@woordbedrijf.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 26 juli 2023. 

LET OP!
In de zomerperiode worden er
van 12 juli t/m 30 juli
geen bestellingen verzonden.